CТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСТАННІМ ЧАСОМ ПОЧАСТІШАЛИ ЗВЕРНЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ХОЧУТЬ ДОЄДНАТИСЯ ДО НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. АБИ ПОЛЕГШИТИ ВСТУП, НАДАЄМО У ВІЛЬНИЙ ДОСТУП НАШІ СТАТУТИ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом
ЛООРАТ «УКРАВТОТРАНС-ЛЬВІВ»
Протокол № 1 від «09» квітня 2013 року

Голова установчого з’їзду
___________ І.Б. Велійка

Секретар установчого з’їзду
______________ С.З. Кузбит

СТАТУТ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
«УКРАВТОТРАНС-ЛЬВІВ»

м. Львів

1.Загальні положення
1.1.Львівська обласна організація роботодавців автомобільного транспорту «УКРАВТОТРАНС-ЛЬВІВ» (надалі по тексту – Організація) є добровільною неприбутковою організацією роботодавців у галузі автомобільних пасажирських перевезень, яка діє на підставі законності, гласності, рівноправності його членів.
1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», чинним законодавством України, цим статутом.
1.3. Засновниками Організації є:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Міра і К» в особі президента Велійка Івана Богдановича, який діє на підставі статуту. Місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Л. Українки, 7, ЄДРПОУ 31896923.
Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство 14630» в особі голови правління Кузбит Степана Зіновійовича, який діє на підставі статуту. Місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Городницька,47, ЄДРПОУ 03114744.
Відкрите акціонерне товариство «Радехівське автотранспортне підприємство 14609» в особі голови правління Зузак Віктора Романовича, який діє на підставі статуту. Місцезнаходження: 80200, Львівська область, Радехівський район, м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, 130, ЄДРПОУ 03114796.
Приватне акціонерне товариство автомобільного транспорту «Яворівське автотранспортне підприємство 14632» в особі голови правління Кіт Григорія Павловича ,який діє на підставі статуту. Місцезнаходження:81050, Львівська область, Яворівський район, смт. Шкло, вул. Львівська, 71, ЄДРПОУ 05521985.
Товариство з додатковою відповідальністю «Червоноградське автотранспортне підприємство 14628» в особі директора Клюс Петра Даниловича, який діє на підставі статуту. Місцезнаходження: 81100, Львівська область, м. Червоноград, вул. святого Володимира 113, ЄДРПОУ 03114773.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрийське автотранспортне підприємство 14609» в особі директора Коваля Михайла Михайловича, який діє на підставі статуту. Місцезнаходження:Львівська область, м. Стрий , вул. Болехівська,2 ЄДРПОУ 34921454
Товариство з обмеженою відповідальністю «Самбірське автотранспортне підприємство 14608» в особі директора Романяка Івана Миколайовича, який діє на підставі статуту. Місцезнаходження:(юридичний) Львівська область, Самбірський район, с. Новосілки Гостинні, вул. Нова, 12 (поштовий)Львівська область, м.Самбір,вул.Козацька, 16, ЄДРПОУ 03114879.
1.4. Повне найменування Організації:
– Львівська обласна організація роботодавців автомобільного транспорту «УКРАВТОТРАНС-ЛЬВІВ».
Скорочене найменування Організації:
-ЛООРАТ «УКРАВТОТРАНС-ЛЬВІВ».
1.5. Організація має обласний статус і поширює свою діяльність на територію Львівської області.
1.6. Юридична адреса Організації (місцезнаходження): 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 280.
2. Мета та завдання діяльності
2.1.Метою діяльності Організації є представництво та захист соціальних, економічних, трудових прав та інших спільних законних інтересів роботодавців у сфері автомобільного транспорту, в тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.
2.2. Завданнями діяльності Організації є:
2.2.1. забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;
2.2.3. участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;
2.2.4. сприяння збільшенню обсягів послуг у галузі автомобільного транспорту;
2.2.5. сприяння створенню нових робочих місць у галузі автомобільного транспорту;
2.2.6. участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері зайнятості, професійної орієнтації у галузі автомобільного транспорту;
2.2.7. участь у колективних переговорах з укладення галузевих угод, координація діяльності членів-роботодавців у виконанні зобов’язань за цією угодою;
2.2.8. сприяти участі у підготовці проектів законів, інших актів законодавства в галузі соціально-трудових відносин та з питань удосконалення трудового законодавства з урахуванням норм міжнародного права.
2.3. Організація для досягнення мети та реалізації завдань у встановленому законом, цим статутом порядку:
2.3.1. розробляє та бере участь у розробці програм та проектів по досягненню поставленої мети діяльності та їх фінансування;
2.3.2. звертається з пропозиціями, програмами розвитку до органів влади, місцевого самоврядування та інших державних установ щодо покращення соціально-економічних умов роботи у галузі автомобільного транспорту, необхідності реформування даної галузі;
2.3.3. забезпечує соціальний захист своїх членів, організовує допомогу членам Організації, сприяє реалізації інтересів своїх членів у різних сферах;
2.3.4. проводить незалежну громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення цінової політики у галузі автомобільних пасажирських перевезень, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів;
2.3.5. сприяє налагодженню роботи з управління персоналом своїми членами;
2.3.6. створює підприємства, установи, організації в порядку, передбаченому чинним законодавством та визначає порядок здійснення ними господарської діяльності;
2.3.7. співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, професійними спілками, іншими організаціями роботодавців, громадськими об’єднаннями тощо;
2.3.8. приймає пожертвування, майнову допомогу від фізичних та юридичних осіб, в тому числі від своїх членів;
2.3.9. консультує членів Організації та надає їм інформаційну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;
2.3.10. затверджує види та порядок надання додаткових соціально-трудових гарантій, окрім тих, які передбачені чинним законодавством, для працівників членів Організації, здійснює контроль за їх впровадженням членами Організації, вирішує питання про відповідальність членів Організації, які не забезпечують дотримання порядку надання цих гарантій або не забезпечують їх надання;
2.3.11. розробляє, видає та оприлюднює методичні, довідково-інформаційні, інші друковані матеріали, пов’язані із діяльністю Організації;
2.3.12. укладає трудові угоди і контракти із фізичними або юридичними особами відповідно до чинного законодавства України;
2.3.13. оприлюднює інформацію про свою діяльність, розміщує інформаційні матеріали в Інтернет-мережі, засобах масової інформації;
2.3.14. бере участь у громадських дослідженнях з питань перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
2.3.15. проводить конференції, з’їзди з питань діяльності пасажирського автомобільного транспорту;
2.3.16. одержує від органів влади різного рівня інформацію, необхідну для здійснення статутних завдань;
2.3.17. проводить масові заходи (мітинги, демонстрації тощо);
2.3.18. для виконання своїх статутних завдань створює робочі групи, комісії, до складу яких входять члени Організації, визначає порядок їх створення та діяльності шляхом затвердження положень про них;
2.3.19. забезпечує скоординованість дій своїх членів щодо вирішення актуальних проблем у галузі перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
2.3.20. здійснює інші повноваження в межах вимог чинного законодавства, необхідні для реалізації статутних завдань.
3. Правовий статус Організації
3.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації у передбаченому законом порядку. Організація набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до статуту.
3.2.Організація у своїй діяльності незалежна, непідзвітна та непідконтрольна органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, професійним спілкам, їх об’єднанням, політичним партіям та іншим об’єднанням громадян, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.3. Організація може мати самостійний баланс, банківські рахунки (в тому числі в іноземній валюті), печатку, штампи, власну символіку (емблему, інші розпізнавальні знаки, прапор), бланки. Емблема повинна бути зображена на печатці та бланках Організації. Емблема підлягає затвердженню на конференції учасників. Організація здійснює реєстрацію символіки у передбаченому чинним законодавством порядку.
3.4. Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном (рухомим та нерухомим), яке відповідно до закону передане їй членами (засновниками), набуте як членські внески, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування чи набуте на інших, не заборонених законом підставах.
3.5. Члени Організації не відповідають за зобов‘язаннями Організації, а вона не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.
3.6. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями
Організації, так само, як і Організація не несе відповідальності за будь-якими зобов’язаннями держави.
3.7. Організація може на добровільних засадах вступати в інші громадські організації, спілки, асоціації тощо.
3.8. Організація співпрацює з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.

4. Членство в Організації
4.1. Членами Організації можуть бути роботодавці (юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю) – власники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність у галузі автомобільного транспорту, використовують найману працю, діють в рамках чинного законодавства України, які визнають статут Організації, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Організації.
4.2. Порядок, розмір і строки внесків встановлюється Правлінням Організації щорічно.
4.3. Рішення про прийом в члени Організації та добровільний вихід із складу Організації приймається установчим з’їздом на підставі заяви роботодавця, рішення зборів роботодавця, особистої заяви фізичної особи-підприємця, яка використовує найману працю. Заява подається на ім’я голови Правління, який вносить на порядок денний розгляд питання про включення до складу або виключення даної особи із складу Організації.
4.4. Члени Організації мають право:
– брати участь в діяльності Організації, в управлінні її справами та бути обраними в органи управління, вносити пропозиції шодо покращення її роботи, ініціювати перевірку правомірності діяльності органів управління Організацією, цільового використання коштів тощо.
– з власної ініціативи вийти із складу Організації у передбаченому статутом порядку.
4.5. Члени Організації зобов’язані:
– дотримуватись статуту і виконувати рішення правління Організації;
– сплачувати членські внески;
– не вчиняти дій (бездіяльності), які б перешкоджали діяльності Організації, в тому числі суперечили цілям та завданням її діяльності;
– виконувати свої обов’язки, пов’язані з трудовою чи майновою участю в її діяльності;
– забезпечувати надання додаткових соціально-трудових гарантій своїм працівників (окрім тих, які передбачені чинним законодавством), які затверджені Організацією;
– неухильно виконувати прийняті установчим з’їздом та Правлінням рішення.
4.6.Члени Організації, які не дотримуються вимог статуту, або своїми діями (бездіяльністю) перешкоджають виконанню положень статуту, виключаються з її складу за рішенням установчого з’їзду.

5. Порядок утворення, повноваження органів управління та порядок прийняття ними рішень
5.1. Вищим органом управління Організації є установчий з’їзд членів Організації (надалі – по тексту – установчий з’їзд), а у період між проведенням установчого з’їзду – Правління Організації, яке очолює голова Правління.
Веде засідання установчого з’їзду їх голова, який обирається із складу членів Організації.
5.2. Черговий установчий з’їзд проводяться не рідше двох разів на календарний рік. Позачергові установчі з’їзди скликаються головою Правління, на вимогу не менш як ½ членів Організації у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Організації.
5.3.Установчий з’їзд:
5.3.1. приймає рішення про створення Організації, визначає основні напрямки діяльності Організації та приймаює відповідні документи;
5.3.2. затверджує статут Організації, вносять до нього зміни і доповнення;
5.3.3. затверджує програми діяльності Організації, звіт Правління про результати діяльності;
5.3.4.затверджує річні результати діяльності Організації, баланс, кошторис витрат;
5.3.5.затверджує внутрішні процедури, правила, організаційну структуру Організації;
5.3.6. приймає рішення про обирання голови та членів Правління, відкликання їх із займаних посад;
5.3.7. приймає рішення про вступ нових членів Організації та про виключення членів Організації з її складу;
5.3.8. вирішує питання про виключення члена із складу Організації у випадках порушення ним вимог статуту, зокрема щодо невиконання або неналежного виконання порядку надання соціально-трудових гарантій для працівників члена Організації;
5.3.10. приймає рішення про створення господарських товариств, затверджує їх статут;
5.3.11. приймає рішення про вступ до інших громадських організацій, об’єднань, спілок тощо;
5.3.12. вирішує питання про реорганізацію і ліквідацію Організації, призначає голову та членів ліквідаційної комісії, затверджує ліквідаційний баланс Організації.
5.4. Установчий з’їзд є правомочним та має право приймати рішення, якщо на ньому присутні уповноважені делегати від у кількості не менше 51 відсотка всіх членів-роботодавців Організації. Кожен член Організації вправі уповноважити для представництва його інтересів лише одного делегата. Кожен делегат має паво одного голосу.
5.5. Рішення на установчому з’їзді приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів відкритим або таємним голосуванням. Рішення про обрання та відкликання голови або членів Правління Організації приймається ¾ від присутніх делегатів членів Організації на установчому з’їзді.
5.6. Члени Організації повідомляються про проведення чергового (позачергового) установчого з’їзду письмово шляхом надіслання письмового повідомлення із зазначенням порядку денного, дати, часу, місця проведення не пізніше як за 25 днів до дня проведення.
5.7. У період між проведенням установчого з’їзду управління поточною діяльністю Організації здійснює Правління, яке повинно складатися із голови та членів правління.
До складу Правління входять: Голова правління та члени правління у кількості п’яти осіб.
5.8. Правління Організації здійснює свою діяльність у формі засідань, які проводяться не рідше 1 разу на шість місяців.
5.9. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 членів Правління.
Рішення Правління приймаються простою більшістю від присутніх членів на засіданні.
5.11. За посадою до складу Правління входить голова Правління Організації.
5.12. Правління Організації:
5.12.1. визначає місце, дату та час проведення установчого з’їзду, їх порядок денний;
5.12.2. організовує виконання рішень та завдань установчого з’їзду;
5.12.3. ініціює на установчому з’їзді питання про внесення змін та доповнень до статуту Організації, оптимізацію витрат Організації;
5.12.4. розробляє та подає на затвердження установчим з’їздом внутрішніх документів, в тому числі внутрішніх локальних нормативних актів;
5.12.5. здійснює контроль за використанням коштів відповідно до затвердженого кошторису витрат;
5.13. Рішення Правління є обов’язковими до виконання всіма членами Організації та штатними працівниками Організації.
5.14. Голова Правління обирається установчим з’їздом строком на п’ять років.
5.15.Голова Правління:
5.15.1. здійснює управління Правлінням Організації;
5.15.2. здійснює оперативне управління Організацією;
5.15.3. скликає засідання Правління та голову на них, скликає чергові та позачергові установчі з’їзди (а також за ініціативи не менш як ½ членів Організації ) та головує на них;
5.15.4. представляє інтереси організації у відносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності;
5.15.5. в межах статутних повноважень видає накази та розпорядження;
5.15.6. підписує від імені Організації фінансові, в тому числі банківські документи, цивільно-правові договори, відкриває рахунки в банках;
5.15.7.здійснює оперативне управління майном та коштами Організації в межах затвердженого кошторису;
5.15.8. приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників, затверджує їх посадові інструкції. штатний розпис;
5.15.9. звітує про результати своєї діяльності перед установчим з’їздом не рідше одного разу на рік;
5.15.10. в межах статутних повноважень здійснює інші функції, окрім тих, що належать до компетенції установчого з’їзду.
5.16. На час тимчасової відсутності голови Правління (хвороба, перебування у відпустці тощо) із складу членів Правління ним призначається заступник, який виконує всі повноваження голови Правління, передбачені даним статутом.
5.17. За рішенням установчого з’їзду в Організації можуть створюватися інші органи управління та контролю.

6. Джерела формування майна та коштів Організації
6.1. Джерелами формування майна та коштів Організації є:
– членські внески (вступні, щомісячні членські внески);
– пасивні доходи;
– добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб, безповоротна фінансова допомога;
– доходи від майна та коштів, отриманих в результаті здійснення господарської діяльності, створених Організацією господарських товариств.
6.2. Організація може отримувати від своїх членів у власність або у користування рухоме та нерухоме майно у порядку та на умовах, передбачених законодавством, договорами між Організацію та її членами.
6.3. Розмір вступних та щомісячних членських внесків, порядок їх сплати визначається щороку на установчому з’їзді Організації.
6.4. Порядок використання коштів Організації визначається установчим з’їздом шляхом затвердження кошторису.
6.5. За рішенням установчого з’їзду для перевірки ефективності та цільового витрачання коштів може проводитись аудиторська перевірка діяльності Організації. Також проведення аудиторської перевірки діяльності Організації може ініціюватися Правлінням, не менш як ½ членів Організації.

7. Трудовий колектив та соціальні гарантії
7.1. Трудовий колектив Організації становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Для виконання разових, додаткових робіт або робіт, для виконання яких необхідні спеціальні знання та навички, Організація може залучати окремих фахівців на договірній основі.
7.3. Всі питання, пов’язані зі штатними працівниками Організації, регулюються трудовим законодавством України, цим статутом, внутрішніми локальними нормативними актами, затвердженими установчим з’їздом.
7.4.Соціальні та трудові права працівників Організації гарантуються чинним законодавством. Працівники Організації підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
7.5. Локальними нормативними актами Організації можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників Організації або окремих їх категорій.

8.Облік та звітність
8.1. За результатами своєї господарської діяльності Організація веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову та статистичну звітність.
8.2. По закінченню кожного року складається баланс та розрахунок прибутків та збитків, що затверджуються установчим з’їздом Організації.
8.4. Посадові особи Організації, відповідальні за правильність та своєчасність ведення бухгалтерського обліку та звітності, зобов’язані створити необхідні умови для належної організації обліку та звітності Організації відповідно до передбачених законодавством вимог.

9. Порядок припинення діяльності Організації
9.1. Організація може бути припинена шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення установчого з’їзду або у примусовому порядку за рішенням суду.
9.2. Одночасно з прийняттям такого рішення установчого з’їзду приймається рішення про використання майна та коштів Організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків з кредиторами.
9.3. Порядок ліквідації чи реорганізації визначається згідно вимог чинного законодавства України.
9.4. У випадку ліквідації Організації установчим з’їздом призначається ліквідаційна комісія та її голова. У разі ліквідації Організації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається судом.
9.5. З дня прийняття установчим з’їздом Організації рішення про ліквідацію Організації до ліквідаційної комісії входять всі повноваження по управлінню Організацією.

10. Внесення змін та доповнень до статуту
10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням загальних зборів та підлягають державній реєстрації у передбаченому законом порядку.

Голова установчого з’їзду __________ Іван Богданович Велійка

Секретар установчого з’їзду __________ Степан Зіновійович Кузбит

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *